In bài viết

Việc ban hành văn bản quy định chi tiết còn rất chậm

(Chinhphu.vn) – Theo Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng, tập trung cao cho công tác xây dựng, ban hành văn bản nhưng việc xây dựng, ban hành văn bản trong tháng qua vẫn còn rất chậm.

01/06/2016 11:54

Ảnh minh họa

Qua thống kê cho thấy, với 230 văn bản cần xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền thì trong tháng 5/2016, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ mới ban hành được 6/230 văn bản. Như vậy, tính đến hết ngày 31/5/2016 còn 224 văn bản quy định chi tiết chưa được ban hành.

Trong số 224 văn bản chưa được ban hành, có 37 văn bản (33 nghị định, 4 quyết định) của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần phải ban hành trước ngày 1/7/2016. Trong số này, có 4 văn bản đã trình Chính phủ, hiện đang tiếp thu, giải trình ý kiến các thành viên Chính phủ; 5 văn bản đã trình Chính phủ (dự tính các văn bản này có thể ban hành trước ngày 1/7/2016); 10 văn bản đã thẩm định, hiện cơ quan chủ trì soạn thảo đang tiếp thu, giải trình để chỉnh lý (nếu đẩy nhanh tiến độ thì mới có thể ban hành trước 1/7/2016); 18 văn bản đang soạn thảo (khó có thể ban hành trước ngày 1/7/2016).

Theo Bộ Tư pháp, nhìn chung, các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng, tập trung cao cho công tác xây dựng, ban hành văn bản nhưng việc xây dựng, ban hành văn bản trong tháng qua vẫn còn rất chậm. Kết quả chỉ có 6 văn bản được ban hành trong tháng 5/2016, bằng 1/2 số văn bản được ban hành bình quân hằng tháng của năm 2015, trong khi số lượng văn bản quy định chi tiết cần ban hành là rất lớn.

Trong tháng 6 và những tháng tiếp theo của năm 2016, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản rất nặng, ngoài 29 văn bản nợ ban hành, 112 văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016 thì các bộ, cơ quan ngang bộ còn có nhiệm vụ xây dựng 83 văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực sau ngày 1/7/2016. Đồng thời, các bộ, cơ quan ngang bộ cũng cần phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện 49 nghị định về điều kiện kinh doanh để trình Chính phủ ban hành.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng văn bản thời gian tới, khắc phục tình trạng nợ ban hành, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành trong tháng 6/2016 đối với 29 văn bản đang trong tình trạng nợ ban hành và 112 văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016, nhất là 37 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp cần thiết, báo cáo Thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng trình tự thủ tục rút gọn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm tiến độ; chủ động đề xuất xây dựng nghị định của Chính phủ để quy định các nội dung được giao liên tịch trong luật đối với trường hợp không kịp ban hành thông tư liên tịch trước ngày 1/7/2016.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành 7 luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11; đồng thời, rà soát lập đề nghị xây dựng thông tư, thông tư liên tịch gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp, theo dõi chung.

Các bộ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ làm rõ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh với quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn để chỉnh lý hoàn thiện các dự thảo nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh, trình Chính phủ ban hành.  

Văn phòng chính phủ, Bộ Tư pháp chủ động theo dõi, cử cán bộ, công chức tham gia vào quá trình xây dựng văn bản. Trường hợp, còn có ý kiến khác nhau hoặc có khó khăn, vướng mắc cần tổ chức làm việc trực tiếp với cơ quan chủ trì soạn thảo để chỉnh lý, hoàn thiện; đồng thời, nắm bắt thông tin, nội dung để đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra, hoàn thiện và làm thủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được ban hành từ ngày 29/4/2016 - 30/5/2016

- Danh mục văn bản nợ ban hành quy định chi tiết thi hành luật đã có hiệu lực và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2016

- Danh mục văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới

- Danh mục nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh

Tuệ Văn