In bài viết

Việc nâng lương trước hạn đối với chuyên viên cao cấp

(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Minh Tuyên (Ninh Thuận) hưởng lương bậc 4, ngạch chuyên viên cao cấp từ ngày 1/2/2016. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau tính từ ngày 1/2/2016. Đến ngày 1/8/2018 ông Tuyên có thông báo nghỉ hưu, thời điểm nghỉ hưu là ngày 1/3/2019, vậy ông Tuyên có được nâng bậc lương trước thời hạn hay không?

09/01/2019 07:02

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Theo Bảng 2, Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ) thì, thang lương Nhóm 1 (A3.1) áp dụng đối với 8 ngạch công chức gồm: Chuyên viên cao cấp, thanh tra viên cao cấp; kiểm soát viên cao cấp thuế; kiểm toán viên cao cấp; kiểm soát viên cao cấp ngân hàng; kiểm tra viên cao cấp hải quan; thẩm kế viên cao cấp; kiểm soát viên cao cấp thị trường.

Thang lương Nhóm 1 (A3.1) Bảng 2 gồm có 6 bậc. Chênh lệch hệ số giữa hai bậc liền kề là 0,36.  Bậc 1 hệ số 6,2; Bậc 2 hệ số 6,56; Bậc 3 hệ số 6,92; Bậc 4 hệ số 7,28; Bậc 5 hệ số 7,64; Bậc 6 hệ số 8,00.

Như vậy, thang lương Nhóm 1 (A3.1) Bảng 2 áp dụng đối với ngạch chuyên viên cao cấp chỉ có 6 bậc, không có 7 bậc. Trường hợp ông Vũ Minh Tuyên đang giữ bậc 4 trong thang lương 7 bậc (bậc 4/7) ngạch chuyên viên cao cấp là chưa chính xác (đang giữ bậc 4/6 mới đúng).

Theo Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ (tình trạng còn hiệu lực) quy định, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư này.

Trường hợp ông Vũ Minh Tuyên, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV về thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ lương bậc 4 ngạch chuyên viên cao cấp (hệ số 7,28), đến ngày 1/2/2019 ông Tuyên sẽ được xét nâng lương bậc 5 ngạch Chuyên viên cao cấp (hệ số 7,64).

Nhưng, đến ngày 1/8/2018 ông Tuyên có thông báo nghỉ hưu, thời điểm nghỉ hưu là ngày 1/3/2019. Như vậy, kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu ông Tuyên chỉ còn thiếu 6 tháng là đủ thời gian giữ bậc (36 tháng) để được xét nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 1/2/2019, đủ điều kiện nêu tại đoạn cuối Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 08/2013/TT-BNV: "… kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng...".

Nếu trong thời gian giữ bậc 4 ngạch chuyên viên cao cấp mà ông Tuyên đạt đủ 2 tiêu chuẩn: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; và không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, thì ông có đầy đủ các điều kiện được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng, hưởng lương bậc 5 ngạch chuyên viên cao cấp (hệ số 7,64) kể từ ngày 1/2/2018 .

Ông Tuyên sẽ được hưởng lương bậc 5 (hệ số 7,64) kể từ ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn và được truy lĩnh chênh lệch tiền lương giữa bậc mới (bậc 5) và bậc cũ (bậc 4) kể từ ngày 1/2/2018 đến ngày ký quyết định nâng lương trước thời hạn.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.