In bài viết

Viên chức có quyền kiến nghị quyết định xếp loại thi đua

(Chinhphu.vn) – Sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không nhất trí với kết luận đánh giá, xếp loại chất lượng thì có quyền kiến nghị.

02/06/2021 10:02

Theo phản ánh của ông Đặng Minh (Hà Nội), Nghị định số 90/2020/NĐ-CP có quy định, nếu viên chức không nhất trí với kết quả xếp loại thi đua thì thực hiện việc kiến nghị. Ông Minh nhận thấy hình thức xếp loại thi đua năm 2020 với ông không có căn cứ nên đã gửi đơn kiến nghị. Thủ trưởng cơ quan ủy quyền cho Trưởng ban tổ chức ban hành thông báo về việc giữ nguyên xếp loại thi đua đối với ông.

Ông Minh hỏi, ông không nhất trí với việc giữ nguyên xếp loại thi đua thì ông có được quyền khiếu nại (hay kiện hành chính) không? Ai là người có thẩm quyền giải quyết? Đối tượng khiếu nại (hoặc kiện) là Quyết định xếp loại thi đua hay Thông báo trả lời kiến nghị?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không nhất trí với kết luận đánh giá, xếp loại chất lượng thì có quyền kiến nghị. Việc giải quyết kiến nghị do người có thẩm quyền đánh giá, xếp loại giải quyết.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức khiếu nại đối với quyết định xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chinhphu.vn