In bài viết

Viên chức đi học trung cấp chính trị có được thanh toán chi phí?

(Chinhphu.vn) – Bà Kim Thị Lê (Kon Tum) đang công tác tại một trường học. Tháng 3/2018, bà được cử đi học lớp trung cấp chính trị theo quyết định của Huyện ủy. Bà Lê hỏi, bà có được đơn vị nơi đang công tác chi trả toàn bộ khoản chi phí trong quá trình học không?

16/06/2018 07:02

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum trả lời như sau:

Khoản 2, Điều 36 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định: “Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức do viên chức, nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn khác bảo đảm”.

Điểm b, Khoản 2, Điều 15, Mục 2 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ (đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động) có quy định nội dung chi như sau: “Chi thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức”.

Theo Khoản 1, Điều 20 Mục 2 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ có quy định việc sử dụng các quỹ như sau: “... Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp dùng để đầu tư, phát triển nâng cao hoạt động sự nghiệp..., trợ giúp thêm đào tạo, huấn luyện nâng cao tay nghề năng lực công tác cho cán bộ, viên chức đơn vị…”.

Điểm b, Khoản 2, Điều 22 Mục 3 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ (đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động) có quy định nội dung chi như sau “Chi thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức”.

Căn cứ các quy định trên, việc chi trả chi phí học tập các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị do đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định hiện hành và được xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

(Theo kontum.gov.vn)