In bài viết

Viên chức đoàn nghệ thuật có được hưởng chính sách hỗ trợ?

(Chinhphu.vn) – Ngày 2/11/2021, Cổng TTĐT Chính phủ nhận được phản ánh của ông Ngô Văn Trung, công tác tại Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai về việc cơ quan ông vẫn chưa được nhận trợ cấp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ông Trung đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giải quyết.

01/12/2021 11:02
Tiếp nhận phản ánh này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai trả lời như sau:

Căn cứ Công văn số 915/SVHTTDL-QLDL ngày 26/7/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật theo quy định tại Khoản 9 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ; Điều 28 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 về phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với 32 viên chức hoạt động nghệ thuật của Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh, trong đó có ông Ngô Văn Trung.

Ngày 13/8/2021, HĐND tỉnh có Công văn số 214/HĐND-TT gửi UBND tỉnh chưa bổ sung dự toán cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (kinh phí hỗ trợ diễn viên của Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh), đề nghị UBND tỉnh xem xét lại đối tượng cho phù hợp.

Ngày 20/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 3965/UBND-TH giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đối chiếu các văn bản có liên quan; báo cáo, đề xuất và tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết vướng mắc trong hỗ trợ đối với viên chức hoạt động nghệ thuật theo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Văn bản số 214/HĐND-TT ngày 13/8/2021.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức họp với các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài Chính; Tư pháp, thống nhất báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 1740/SLĐTBXH-LĐTL ngày 26/8/2021.

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành 2 Công điện số 03, 05; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/5/2021 và Công văn số 2242/UBND-VX ngày 29/5/2021; số 2676/UBND-VX ngày 19/6/2021, số 2678/UBND-VX ngày 20/6/2021 về tạm dừng các hoạt động: Lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, hoạt động văn nghệ thể thao, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên. Đây là những văn bản đủ cơ sở pháp lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19; UBND tỉnh không có văn bản riêng quy định Đoàn Nghệ thuật dân tộc phải dừng hoạt động.

Tuy nhiên, đối chiếu Khoản 2 Điều 28 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật không phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyển để phòng, chống dịch COVID-19, mà chỉ dừng các hoạt động: Lễ hội, nghi lễ, tôn giáo, tín ngưỡng, giải đấu thể thao, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên.

Ngày 8/11/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai, trao đổi về chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Tại biên bản có đánh giá các hoạt động biểu diễn hoạt nghệ thuật của Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai đã nỗ lực, sáng tạo, chủ động chuyển đổi hình thức hoạt động để thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo, cán bộ viên chức, người lao động Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh thu hồi Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 đối với viên chức hoạt động nghệ thuật được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ -CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ.

Chinhphu.vn