In bài viết

Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ có được xét về hưu trước tuổi?

(Chinhphu.vn) - Ông Lê Ngọc Hóa (Lâm Đồng) sinh năm 1966, công tác được 38 năm 4 tháng, trong đó có 16 năm 9 tháng công tác ở địa phương có phụ cấp khu vực 0,7. Hiện ông là Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện và có nguyện vọng về hưu trước tuổi theo Nghị định 143/2020NĐ-CP.

26/05/2022 09:02

Năm 2021, ông Hóa xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Ông Hóa hỏi, nếu năm 2022 ông bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thì có đủ điều kiện về hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ) và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu, đề nghị ông Lê Ngọc Hóa căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP; Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP) và Khoản 1, Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP có ý kiến với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện để báo cáo cơ quan tổng hợp, thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quản lý.

Chinhphu.vn