In bài viết

Vừa đi làm, vừa là chủ hộ kinh doanh, nộp thuế thu nhập thế nào?

(Chinhphu.vn) – Bà Phan Thị Kim Huệ (Đắk Lắk) hỏi, chủ hộ kinh doanh có được làm việc toàn thời gian ở đơn vị khác không? Khoản thu nhập tại đơn vị khác có chịu thuế thu nhập cá nhân không? Thuế thu nhập cá nhân được tính như thế nào?

12/06/2020 07:02

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk trả lời như sau:

Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 7. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể như sau:

1. Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này trừ (-) các khoản giảm trừ sau:

a) Các khoản giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư này.

b) Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 9 Thông tư này.

c) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 9 Thông tư này.

2. Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân...

3. Cách tính thuế

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

Để thuận tiện cho việc tính toán, có thể áp dụng phương pháp tính rút gọn theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này”.

Tại Điều 12 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 2, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính như sau:

“c. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau:

c.1) Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

c.2) Cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán”.

Căn cứ các quy định trên và nội dung hỏi của bà Phan Thị Kim Huệ, Cục Thuế hướng dẫn như sau:

Trường hợp bà Huệ có đứng tên hộ kinh doanh và đồng thời làm việc tại 1 đơn vị khác thì trong năm bà Huệ có 2 nguồn thu nhập bao gồm: Thu nhập từ tiền lương, tiền công tại đơn vị khác và thu nhập từ kinh doanh hộ cá thể, đã nộp thuế theo phương pháp khoán, do đó bà không phải khai quyết toán đối với khoản thu nhập từ kinh doanh hộ cá thể.

Đối với khoản thu nhập từ tiền công, tiền lương tại đơn vị khác thì chịu thuế thu nhập cá nhân và được tính theo quy định tại Tại Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Chinhphu.vn