In bài viết

Xã xác nhận hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

(Chinhphu.vn) – Theo quy định, đối với hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân thì UBND cấp xã xác nhận các chỉ tiêu tại phần xác nhận của cơ quan chức năng.

09/04/2018 08:02
Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, trước đây khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bà chỉ đến bộ phận một cửa để nộp hồ sơ, nhận kết quả, thủ tục khá thuận lợi, không phải đi lại nhiều lần.

Tuy nhiên vừa qua khi nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, bà được cán bộ hướng dẫn về xã xác nhận Tờ khai thuế đất phi nông nghiệp.

Qua tra cứu thủ tục hành chính được công khai tại bộ phận một cửa, bà Hiền thấy không có nội dung này, và được giải thích việc yêu cầu xác nhận tại xã theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, bà Hiền đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, việc yêu cầu xác nhận như vậy có đúng quy định không? Bà Hiền có cần thực hiện không hay chỉ cần chỉ chấp hành theo Bộ thủ tục hành chính đã công bố?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính trả lời như sau:

Khoản 1, Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“b. 1) Người nộp thuế có trách nhiệm khai chính xác vào Tờ khai thuế các thông tin liên quan đến người nộp thuế như: Tên, số chứng minh nhân dân, mã số thuế, địa chỉ nhận thông báo thuế; các thông tin liên quan đến thửa đất chịu thuế như diện tích, mục đích sử dụng. Nếu đã được cấp Giấy chứng nhận thì phải khai đầy đủ các thông tin trên Giấy chứng nhận như số, ngày cấp, số tờ bản đồ, diện tích đất, hạn mức (nếu có).

Đối với hồ sơ khai thuế đất ở của hộ gia đình, cá nhân, UBND cấp xã xác định các chỉ tiêu tại phần xác định của cơ quan chức năng trên tờ khai và chuyển cho Chi cục Thuế để làm căn cứ tính thuế”.

Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất:

- Tại Điều 3 quy định:

“Điều 3. Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, không thông qua hình thức đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất.

1. Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 01/LCHS quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính).

2. Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính). Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tương ứng với từng trường hợp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (bản chính, nếu có)…”.

- Tại Khoản 1, Điều 10 quy định:

“Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận hồ sơ

1. Hướng dẫn người sử dụng đất kê khai hồ sơ, tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, thống nhất thông tin của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đủ thì trả lại ngay trong ngày làm việc và hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận luân chuyển theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều này”.

Căn cứ xác định nêu trên, đối với hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân thì UBND cấp xã xác nhận các chỉ tiêu tại phần xác nhận của cơ quan chức năng.

Kể từ ngày 8/8/2016 (ngày Thông tư số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT có hiệu lực) thì hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được Nhà nước giao đất thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT.

Trường hợp hồ sơ chưa đủ (tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa có xác nhận của cấp xã,…) thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại ngay trong ngày làm việc và hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Thông tư 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT nêu trên.

Chinhphu.vn