In bài viết

Xác định chi phí được quyết toán đối với dự án đầu tư công

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Hồng Hà (TPHCM) đang thực hiện quyết toán dự án hoàn thành của các dự án đầu tư xây dựng nhóm B, C sử dụng vốn đầu tư công theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP và Thông tư số 96/2021/TT-BTC.

05/10/2022 08:02

Khi nghiên cứu hai Nghị định trên, ông Hà không thấy điều, khoản nào trong các quy định nêu trên yêu cầu từng khoản mục chi phí trong giá trị quyết toán thực tế phải nhỏ hơn từng khoản mục chi phí được phê duyệt trong tổng mức đầu tư/tổng dự toán.

Ví dụ: Chi phí xây dựng khi quyết toán phải nhỏ hơn chi phí xây dựng trong dự toán được duyệt và phải nhỏ hơn chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư.

Theo cách hiểu của ông Hà khi tham khảo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP thì chỉ cần tổng giá trị quyết toán thực tế nhỏ hơn tổng mức đầu tư của dự án được duyệt, đồng thời các chi phí được quyết toán là chi phí hợp pháp là đã tuân thủ quy định của pháp luật, không nhất thiết phải từng khoản mục chi phí trong giá trị quyết toán thực tế phải nhỏ hơn từng khoản mục chi phí được phê duyệt trong tổng mức đầu tư/tổng dự toán.

Ông Hà hỏi, vậy, khi quyết toán dự án hoàn thành, có bắt buộc từng khoản mục chi phí trong giá trị quyết toán thực tế phải nhỏ hơn từng khoản mục chi phí được phê duyệt trong tổng mức đầu tư/tổng dự toán hay không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Việc quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, thực hiện như sau:

"Điều 31. Vốn đầu tư được quyết toán

Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, dự toán được duyệt và hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật (đối với những công việc thực hiện theo hợp đồng) kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền. Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh, bổ sung theo quy định của pháp luật".

Về nội dung liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đề nghị ông hỏi Bộ Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Chinhphu.vn