In bài viết

Xác định chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

(Chinhphu.vn) - Ông Hàng Việt Sơn (Bình Thuận) hiện công tác tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận Bắc. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu A do UBND huyện Hàm Thuận Bắc làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận Bắc làm bên mời thầu.

04/02/2020 11:02

Sau khi thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận Bắc phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 5, Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông Sơn hỏi, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện yêu cầu như vậy đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 5, Điều 9 và Điểm d, Khoản 6, Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn về các chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu.

Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng các khoản chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu đối với trường hợp chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có đủ năng lực được cấp có thẩm quyền chấp thuận cho phép tự tổ chức thực hiện hoặc giao cho tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan mình thực hiện thì việc quản lý, sử dụng, quyết toán chi phí thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án.

Theo đó, trường hợp chủ đầu tư giao một đơn vị trực thuộc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thì chi phí thẩm định được xác định theo quy định nêu trên.

Việc thanh toán chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Chinhphu.vn