In bài viết

Xác định thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Mạnh Thành (Thái Bình) làm hợp đồng giảng dạy, có đóng BHXH tại trường mầm non công lập, hưởng 85% hệ số lương 2,1 từ tháng 4/2014. Tháng 7/2016, ông được tuyển vào ngạch giáo viên mầm non (mã số 15115), hưởng 100% hệ số lương 1,86.

08/08/2023 09:02

Ông Thành hỏi, thời điểm ông được tính hưởng phụ cấp thâm niên là từ tháng 4/2014 hay tháng 7/2016?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ. Theo đó, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập và thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Như vậy, kể từ tháng 4/2014, nếu ông đóng BHXH bắt buộc đủ 60 tháng (không kể thời gian tập sự) thì ông thuộc đối tượng tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Chinhphu.vn