In bài viết

Xác nhận thời gian đi hợp tác lao động để tính hưởng BHXH

(Chinhphu.vn) – Bà Trần Lê Mỹ Thanh (TP. Hồ Chí Minh) làm việc tại Hiệu sách nhân dân Quận 8 thuộc Phòng Văn hóa thông tin Quận 8 từ ngày 22/9/1986 đến ngày 2/10/1987 và đi hợp tác lao động tại Liên Xô (cũ) từ ngày 5/10/1987 đến ngày 14/2/1990 nhưng chưa nhận trợ cấp thôi việc.

02/10/2015 10:02

Từ ngày 21/1/1996 đến nay, bà Thanh làm việc tại Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên . Vậy, bà Thanh phải làm thế nào để được xác nhận, tính thời gian làm việc để giải quyết chế độ BHXH.

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời bà Thanh như sau:

Theo bà trình bày bà làm việc tại Hiệu sách nhân dân Quận 8 thuộc Phòng Văn hóa thông tin Quận 8 từ ngày 22/9/1986 đến ngày 2/10/1987 và tiếp tục hợp tác lao động tại Liên Xô từ ngày 5/10/1987 đến ngày 14/2/1990 nhưng chưa nhận trợ cấp thôi việc. Ngày 21/1/1996 đến nay bà làm việc tại Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên.

Trường hợp của bà có thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 chưa được cấp sổ BHXH, đề nghị bà cung cấp đầy đủ hồ sơ đi hợp tác lao động tại Liên Xô từ ngày 5/10/1987 đến ngày 14/2/1990 và hồ sơ gốc thể hiện thời gian công tác trước khi đi hợp tác lao động đến cơ quan bà đang công tác để được xem xét hướng dẫn cấp sổ BHXH theo quy định tại Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 9/11/2007 và Thông tư sửa đổi số 26/2010/TT-BLĐTBXH ngày 13/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ BHXH theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Chinhphu.vn