In bài viết

Xây dựng bộ chỉ số gia đình hạnh phúc

(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 1449/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức nghiên cứu xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc.

28/06/2022 17:38
Xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc - Ảnh 1.

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, góp phần phát triển bền vững đất nước

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về lĩnh vực gia đình đến năm 2030; thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Một trong những nội dung của kế hoạch là nghiên cứu, rà soát các chính sách, nghiên cứu về hạnh phúc, chỉ số hạnh phúc trong và ngoài nước; các chủ trương, chính sách, pháp luật hiện hành về hạnh phúc; các nghiên cứu, tiêu chí đo lường hạnh phúc trên thế giới khái nhiệm về hạnh phúc; một số thang đo hạnh phúc trên thế giới: báo cáo hạnh phúc thế giới, quỹ kinh tế mới, thang đo châu Âu; phân biệt chỉ số đo lường hạnh phúc cá nhân, gia đình, quốc gia.

Đồng thời, xây dựng dự thảo bộ chỉ số gia đình hạnh phúc, xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về sức khỏe; xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về kinh tế, nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về đạo đức, lối sống, mối quan hệ trong gia đình; xây dựng nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về môi trường sống, điều kiện sống, chỉ số gia đình hạnh phúc về cộng đồng.

Bên cạnh đó, xây dựng cách thức triển khai thí điểm, đánh giá, đo lường chỉ số gia đình hạnh phúc, các chỉ số do gia đình đánh giá và phương pháp đo lường; các chỉ số do địa phương quản lý đánh giá và phương pháp đo lường; phương pháp tính điểm cho chỉ số hạnh phúc gia đình, địa phương; xây dựng phương án về lồng ghép, sử dụng chỉ số gia đình hạnh phúc; tham vấn chuyên gia về nội hàm, phương thức đánh giá, đo lường, tổng hợp và sử dụng chỉ số gia đình hạnh phúc.

Thí điểm triển khai bộ chỉ số gia đình hạnh phúc tại địa phương; tập huấn hướng dẫn triển khai tại các địa phương thí điểm; tổng kết, đánh giá thí điểm triển khai chỉ số gia đình hạnh phúc; xây dựng các khuyến nghị chính sách…

TB