In bài viết

Xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh, linh hoạt”, sức chiến đấu ngày càng cao

(Chinhphu.vn) - Mục tiêu, phương hướng tổ chức lực lượng Quân đội đến năm 2021 là “tinh, gọn, mạnh, linh hoạt”, có sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao; cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần; điều chỉnh lực lượng phù hợp, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ khi đất nước chuyển sang thời chiến.

15/02/2018 11:25

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ điều này với báo chí nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất 2018,

Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Thưa Bộ trưởng, năm 2017, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội. Xin Bộ trưởng cho biết những kết quả nổi bật trong năm 2017?

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: Năm 2017, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; triển khai đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội; trong đó, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chiến lược, các kế hoạch, quy hoạch về quân sự, quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình có liên quan đến quân sự, quốc phòng, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân”, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, ưu tiên xây dựng thế trận ở địa bàn trọng điểm, tuyến đảo, biên giới.

Phối hợp tốt với các lực lượng tăng cường kiểm soát, đấu tranh chống vi phạm, tội phạm, buôn lậu và gian lận thương mại; bảo đảm an toàn hoạt động kinh tế biển và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Các đơn vị trong toàn quân tích cực triển khai các giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; chấp hành nghiêm quy định sẵn sàng chiến đấu, chủ động bổ sung, điều chỉnh các văn kiện tác chiến và tổ chức luyện tập theo các phương án; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập binh chủng hợp thành, diễn tập khu vực phòng thủ; hoàn thành tốt nhiệm vụ làm nòng cốt tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn; tích cực giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Triển khai quyết liệt việc tổ chức lực lượng và bảo đảm vũ khí trang bị cho Quân đội; thực hiện sáp nhập, giải thể, điều chuyển, thành lập mới một số lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cơ động” nhưng không tăng quân số. Triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội; chấn chỉnh, tăng cường quản lý và sử dụng đúng mục đích đất quốc phòng.

Thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm cho các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; tích cực khai thác, làm chủ vũ khí trang bị mới; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tổ chức tốt nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội; hoàn thành quy hoạch và đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng.


Công tác đối ngoại quốc phòng được thực hiện tốt theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng. Cùng với các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, ngoại giao nhân dân đã tạo nên “thế trận ngoại giao” rộng khắp, vững chắc, hiệu quả; trong đó, đã đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương, đa phương, ưu tiên hợp tác với quân đội các nước láng giềng, các nước ASEAN, các nước lớn và các nước bạn bè truyền thống; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện Đề án tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; tham gia tích cực các hoạt động năm APEC 2017, tuần lễ cấp cao tại Đà Nẵng; chủ động tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Đảng bộ Quân đội đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được xác định trong Nghị quyết; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất cao, trận địa tư tưởng của Đảng được giữ vững và tăng cường; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Những kết quả nổi bật mà toàn quân đã đạt được trong năm 2017 có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở, tiền đề cho thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 205. Ảnh QĐND

Điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội

Năm 2018, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ để tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, có sức chiến đấu cao. Xin Bộ trưởng cho biết, chúng ta sẽ quyết tâm thế nào để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt những mục tiêu trên?

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: Trước yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đó, chú trọng triển khai thực hiện việc điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội đến năm 2021 theo kết luận của Bộ Chính trị. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018.

Mục tiêu, phương hướng tổ chức lực lượng Quân đội đến năm 2021 là “tinh, gọn, mạnh, linh hoạt”. Yêu cầu đặt ra là, có sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao; cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần; điều chỉnh lực lượng phù hợp, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ khi đất nước chuyển sang thời chiến.

Từ năm 2018, Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành nghiên cứu, tổ chức điều chỉnh một số cơ quan, đơn vị theo kế hoạch; quản lý chặt chẽ đầu vào, kiên quyết giải quyết quân số dôi dư theo biểu tổ chức, biên chế đã ban hành, đảm bảo không tăng quân số trong toàn quân.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, kết hợp chặt chẽ công tác tổ chức với công tác tư tưởng và công tác chính sách. Tin tưởng rằng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Quân đội sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.


Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy

Năm 2018 được dự báo là năm tình hình thế giới, khu vực sẽ có nhiều biến động, khó lường. Vậy công tác đối ngoại quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ xa sẽ được triển khai thực hiện như thế nào thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: Dự báo năm 2018, tình hình thế giới, khu vực bên cạnh thuận lợi là cơ bản nhưng có thể sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sẽ là xu thế tất yếu chi phối, tác động tới mọi quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam. Điều đó tác động trực tiếp tới chính sách và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước nói chung, đối ngoại quốc phòng nói riêng.

Để chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả và tăng cường hợp tác quốc phòng, chúng ta phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối đối ngoại của Đảng, nhất là Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trò chuyện với bộ đội Hải quân. Ảnh báo Hải quân

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương đi vào thực chất, ổn định, đảm bảo cân bằng mối quan hệ với các nước lớn; đồng thời, chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương.

Tập trung xây dựng, hoàn chỉnh Đề án tổng thể hoạt động đối ngoại quốc phòng năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Chú trọng gắn kết nội dung hợp tác về chính trị, quốc phòng và hợp tác về kỹ thuật, trang thiết bị quân sự, thương mại quân sự; tăng cường sự tin cậy, hiểu biết và chia sẻ kinh nghiệm với quân đội các nước.

Tổ chức tốt các cuộc tuần tra chung, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới với các nước láng giềng. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị để sẵn sàng đưa bệnh viện dã chiến cấp 2 đi phái bộ Nam Sudan, góp phần tích cực vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Nghiên cứu tham gia một số cuộc diễn tập đa phương trong các lĩnh vực nhân đạo, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ thảm họa ở các mức độ khác; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng...

Đó là những giải pháp quan trọng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!