In bài viết

Xây dựng quy định trọng dụng công chức có tài trong hoạt động công vụ

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt động công vụ, trình Chính phủ vào Quý IV/2014.

18/03/2014 14:05

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mở rộng phạm vi điều chỉnh của Dự thảo theo hướng xây dựng Nghị định của Chính phủ về phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo theo hướng xác định cụ thể những hoạt động công vụ hoặc những vị trí việc làm cần phải người có tài năng đảm nhiệm.

Xây dựng các tiêu chí cụ thể xác định người có tài năng, công chức có tài năng trong hoạt động công vụ. Xây dựng cơ thế phát hiện, thu hút người có tài năng và công chức có tài năng trong hoạt động công vụ.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nội vụ quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc phát hiện, tiến cử người có tài năng.

Đồng thời không quy định kéo dài thời gian làm việc và giữ nguyên chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý được công nhận là người có tài năng đã đến tuổi nghỉ hưu; đánh giá tác động đối với chính sách đãi ngộ, nhất là về tiền lương, nhà ở, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ với các quy định của phát luật hiện hành.

Phan Hiển