In bài viết

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh toàn diện

(Chinhphu.vn) - Ngày 23/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc diễn ra Hội nghị văn hóa tỉnh Bắc Ninh năm 2022, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

23/10/2022 17:00
Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh toàn diện - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TTXVN

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, cùng 3.000 đại biểu tại 138 điểm cầu trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh toàn diện

Trình bày Nghị quyết 71-NQ/TU, ngày 28/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững (gọi tắt là Nghị quyết 71), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung khẳng định: Sau 25 năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn được quan tâm. 

Nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa, con người đối với sự phát triển có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động, sản phẩm văn hóa ngày càng phong phú, đa dạng; hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được đầu tư bảo tồn, tôn tạo khoa học, từng bước phát huy giá trị.

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. 

Sự phát triển văn hóa, con người chưa đồng bộ, chưa ngang tầm với vai trò và tương xứng với tăng trưởng kinh tế; chưa phát huy tối đa lợi thế nguồn lực văn hóa, con người trong phát triển đô thị, kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí ở cơ sở chưa đồng bộ, đặc biệt là trong các khu công nghiệp chưa được quan tâm đầu tư; việc phát triển các ngành dịch vụ trong đó có dịch vụ văn hóa còn chậm; chất lượng hoạt động văn học, nghệ thuật chưa cao. 

Vì vậy, việc ra đời Nghị quyết  71 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững là cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Nghị quyết 71 đã đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo, 5 mục tiêu chung, với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, bản sắc quê hương; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các địa phương, khu vực và đối tượng dân cư. 

Xây dựng môi trường văn hóa trong từng gia đình, địa phương, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bảo tồn, phát huy hiệu quả các di sản văn hóa, tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch có chất lượng cao mang đậm bản sắc Bắc Ninh - Kinh Bắc, phù hợp với xu thế thời đại. 

Tập trung đầu tư nguồn lực, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để văn hóa, con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, trở thành mục tiêu, động lực, sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bền vững, hướng tới mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh toàn diện - Ảnh 2.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị - Ảnh: TTXVN

Xây dựng Bắc Ninh trở thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng và biểu dương những cố gắng, nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong những năm qua, nhất là trên lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Để tạo sự đột phá, chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong phát triển văn hóa, xây dựng con người, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phát triển văn hóa, xây dựng con người trong đổi mới và phát triển bền vững; đồng thời tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Bắc Ninh - Kinh Bắc trong thời kỳ mới. Đây là một những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quan trọng, có ý nghĩa nền tảng trong xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu đối với sự phát triển bền vững của tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh cần tập trung đầu tư các thiết chế văn hóa hiện đại, đồng bộ hóa hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, tăng nguồn lực đầu tư từ ngân sách tỉnh, đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích thành lập và tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ phát triển các thiết chế văn hóa ngoài công lập. Tỉnh xây dựng chính sách đào tạo và sử dụng cán bộ văn hóa, nghệ thuật phù hợp, có trình độ chuyên môn, năng lực, khắc phục triệt để tình trạng chắp vá, bố trí cán bộ không đúng sở trường chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa.

Cho rằng Bắc Ninh có nhiều thuận lợi trong việc hội nhập quốc tế về văn hóa, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, tỉnh cần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, xây dựng Bắc Ninh trở thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế. 

Để làm được điều này, Bắc Ninh cần nắm bắt cơ hội, phát huy lợi thế với 38 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư trên địa bàn để chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với các nước, thực hiện đa dạng các hình thức văn hóa đối ngoại, tăng cường giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh đến với bạn bè quốc tế; đồng thời tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa của các nước, làm phong phú thêm kho tàng văn hóa Kinh Bắc. 

Tỉnh chủ động đón nhận cơ hội phát triển, vượt qua các thách thức để giữ gìn, hoàn thiện bản sắc văn hóa và con người Bắc Ninh; xây dựng Bắc Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn, có tính kết nối cao, đóng vai trò là cửa ngõ trong xuất khẩu các sản phẩm văn hóa ra nước ngoài.

Với quyết tâm chính trị lớn, nhất là truyền thống văn hóa sâu dày của đất và người Kinh Bắc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ đạt được những kết quả đột phá quan trọng trên lĩnh vực văn hóa, để tiếp tục đưa Bắc Ninh phát triển nhanh và bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược đã đề ra.

Theo TTXVN