In bài viết

Xếp hạng 2 di tích quốc gia ở Bình Định, Quảng Nam

(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 2 di tích lịch sử ở tỉnh Bình Định và Quảng Nam.

27/08/2013 16:46

Đền thờ Tăng Bạt Hổ, tỉnh Bình Định

Cụ thể, 2 di tích được xếp hạng quốc gia là Di tích lịch sử đền thờ Tăng Bạt Hổ, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định và Di tích lịch sử Địa điểm Ban Kiểm tra Khu ủy Khu V, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Thanh Anh