In bài viết

Xếp lương khi luân chuyển công tác

(Chinhphu.vn) - Bà Trần Thị Hương đang giữ chức danh địa chính-môi trường xã, hưởng lương hệ số 2,66, nay được điều động giữ chức vụ Bí thư Chi bộ ấp do yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Bà Hương muốn được biết bà có được giữ nguyên mức lương và các chế độ đang hưởng không?

04/04/2014 09:02

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội giải đáp vấn đề bà Hương hỏi như sau:

Điểm d, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, quy định chức danh địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã) là công chức cấp xã.

Theo phân cấp quản lý, Chủ tịch UBND cấp huyện là người có thẩm quyền quyết định tuyển dụng, quyết định việc điều động, luân chuyển, tiếp nhận công chức cấp xã.

Về việc bà Hương phản ánh, bà là công chức địa chính – môi trường xã (đang hưởng lương bậc 5 công chức loại B, hệ số 2,66) được Đảng ủy xã điều động giữ chức vụ Bí thư Chi bộ ấp (vị trí mà pháp luật quy định là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, hưởng chế độ phụ cấp), theo luật sư đây là sự phân công, bổ nhiệm của Đảng ủy xã đối với Đảng viên trong hoạt động của tổ chức Đảng.

Do Chủ tịch UBND huyện không có quyết định điều động luân chuyển công chức xã Trần Thị Hương sang làm công việc khác, nên bà Hương tiếp tục giữ chức danh công chức địa chính – môi trường xã hưởng lương công chức. Đồng thời chấp hành quyết định của Đảng ủy xã bà Hương đảm nhiệm thêm chức vụ Bí thư Chi bộ ấp hưởng phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, mức phụ cấp của chức danh  Bí thư Chi bộ ấp do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định với mức không vượt quá hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung (nay gọi là mức lương cơ sở).

Trường hợp Chủ tịch UBND huyện có quyết định hoặc ủy quyền cho Trưởng phòng Nội vụ ra quyết định luân chuyển bà Hương từ công chức địa chính - môi trường xã sang giữ chức vụ Bí thư Chi bộ ấp, thì có thể xem xét, vận dụng quy định tại điểm c Mục 3 Phần II Thông tư số 79/2005/TT-BNV như sau: Trường hợp luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ đến làm công việc khác có mức lương thấp hơn thì được giữ ngạch, bậc lương đang hưởng.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.