In bài viết

Xếp lương lái xe trong cơ quan Nhà nước

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Đức Trọng (o0otrongo0o@...) đã có thời gian làm lái xe ở một công ty, hưởng lương bậc 2/4 hệ số 2,94. Hiện ông chuyển sang làm lái xe chuyên dụng cho một cơ quan Nhà nước, vẫn tiếp tục đóng BHXH theo quy định, nhưng chỉ được nhận mức lương bậc 1/12 hệ số 2,05.

10/04/2015 11:02

Ông Trọng hỏi, trường hợp của ông có được hưởng mức lương như ở nơi làm việc cũ không hay chỉ được hưởng mức lương bậc 1/12 hệ số 2,05 ở cơ quan mới?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề ông Trọng hỏi như sau:

Trường hợp được áp dụng bảng lương hành chính

Theo thông tin ông Nguyễn Đức Trọng cung cấp, nhận thấy, trước khi chuyển đến làm việc tại một cơ quan Nhà nước, ông Trọng đã làm công việc lái xe theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) tại 1 công ty Nhà nước; hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; hoặc công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được chuyển đổi từ công ty Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; được xếp lương bậc 2/4, hệ số 2,94 theo Mục 2 thang lương công nhân lái xe tải, xe cẩu từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn, xe khách từ 40 ghế đến 60 ghế, ở Bảng lương công nhân lái xe (Bảng 12) ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

Sau khi chấm dứt HĐLĐ với doanh nghiệp, ông ký HĐLĐ làm công việc lái xe tại một cơ quan Nhà nước, theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Điểm 4 Mục II Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP quy định, người thực hiện chế độ hợp đồng tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp Nhà nước được áp dụng bảng lương hành chính do Nhà nước quy định để xếp lương theo ngạch; được nâng bậc lương theo thâm niên quy định; được hưởng các chính sách về BHYT, BHXH…

Tại Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 4), ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định ngạch nhân viên lái xe cơ quan có 12 bậc. Bậc 1 hệ số 2,05; Bậc 2 hệ số 2,23; Bậc 3 hệ số 2,41; Bậc 4 hệ số 2,59; Bậc 5 hệ số 2,77; Bậc 6 hệ số 2,95… Bậc 12 hệ số 4,03.

Việc xếp, trả lương

Căn cứ Điều 15 và điểm b, khoản 1 Điều 5 Bộ luật Lao động năm 2012, HĐLĐ là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Người lao động được hưởng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động. Theo đó, khi thỏa thuận, ký kết  HĐLĐ với ông Nguyễn Đức Trọng, cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp Nhà nước có thể áp dụng một trong hai trường hợp xếp, trả lương sau đây:

- Trường hợp thứ nhất: Cơ quan, đơn vị chỉ có nhu cầu sử dụng lái xe cơ quan (thường là xe con, xe dưới 20 ghế) với mức lương khởi điểm bậc 1/12, hệ số 2,05 theo Bảng lương số 4 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và ông Trọng đồng ý, thỏa thuận ký HĐLĐ với mức lương khởi điểm đó, thì cơ quan xếp lương cho ông Trọng hưởng lương bậc 1/12 hệ số 2,05 theo thỏa thuận. Chế độ nâng bậc lương thường xuyên thực hiện theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ.

- Trường hợp thứ hai: Căn cứ điểm d, điểm đ, khoản 10, Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ (đang còn hiệu lực thi hành) hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, thì trường hợp trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước có các loại hình lao động đặc thù như trong công ty Nhà nước (không thay đổi nghề công nhân, nhân viên), Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét, quyết định tiếp tục cho hưởng lương theo các thang lương, bảng lương công nhân, nhân viên đang hưởng đối với các trường hợp này (vẫn xếp lương như công nhân, nhân viên trong công ty Nhà nước).

Quy định về xếp lương này cũng được áp dụng đối với các trường hợp đã được tuyển dụng hoặc ký HĐLĐ làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước đang xếp lương theo thang lương, bảng lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh trong công ty Nhà nước.

Ở trường hợp thứ hai này, nếu cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp Nhà nước cần sử dụng, ký kết HĐLĐ với ông Trọng công việc lái xe tải, xe cẩu từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn, xe khách từ 40 ghế đến 60 ghế (như công việc ông Trọng đã làm ở doanh nghiệp), thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định cho ông Trọng tiếp tục hưởng lương theo thang lương, bảng lương công nhân mà ông Trọng đã hưởng (vẫn xếp lương như công nhân lái xe trong công ty Nhà nước), hoặc chuyển xếp sang bậc lương có hệ số tương đương ở thang lương lái xe cơ quan theo Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 4) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Chế độ nâng bậc lương thường xuyên thực hiện theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.