In bài viết

Xếp lương theo trình độ tại thời điểm tuyển dụng

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Vỹ (Đà Nẵng) là viên chức đơn vị sự nghiệp công lập được tuyển dụng năm 2020, lúc đó ông chỉ có bằng đại học và được hưởng mức lương chuyên viên bậc 1. Năm 2023, ông có bằng thạc sĩ cùng ngành đào tạo với chuyên ngành đại học. Ông Vỹ hỏi, theo quy định ông có được hưởng mức lương bậc 2 của bằng thạc sĩ không?

21/09/2023 08:20

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định: "Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 chức danh nghề nghiệp tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật".

Theo đó, trường hợp được tuyển dụng vào viên chức (nếu tại thời điểm tuyển dụng có trình độ đào tạo thạc sĩ) thì hết thời gian tập sự được xếp bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở cơ quan thành phố Đà Nẵng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố. Vì vậy, đề nghị ông Nguyễn Vỹ liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Chinhphu.vn