In bài viết

Xét danh hiệu thi đua, có cần sáng kiến kinh nghiệm?

(Chinhphu.vn) – Cá nhân được xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” ngoài tiêu chuẩn đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến” thì đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải có sáng kiến hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học.

17/12/2020 12:02

Ông Trần Lê (Cần Thơ) phản ánh, Điểm b Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP về Chiến sĩ thi đua cơ sở quy định: “Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận”.

Theo nội dung trên, ông hiểu để xét Chiến sĩ thi đua cơ sở thì chỉ cần 1 trong 2 yêu cầu: Sáng kiến hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận. Ông Lê hỏi, ông hiểu như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định: Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: a) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”; b) Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

Theo quy định trên, cá nhân được xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” ngoài tiêu chuẩn đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến” thì đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải có sáng kiến hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học. Cụm từ “hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận” chỉ áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

Chinhphu.vn