In bài viết

Xét tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định nào?

(Chinhphu.vn) – Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ mời thầu gói thầu xây lắp, giá gói thầu 1,282 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh. Gói thầu dành cho doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

15/11/2018 14:02

Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh được phê duyệt theo Quyết định số 410/QĐ-SGTVT ngày 5/3/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre; thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ ngày 12/3/2018 đến 14h ngày 19/3/2018 và hồ sơ đề xuất mở thầu ngay sau đó.

Trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất thì Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết về một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Từ Anh Nguyên (Bến Tre) hỏi, trong trường hợp trên thì tư cách hợp lệ của nhà thầu được xét theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP hay Nghị định số 39/2018/NĐ-CP?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Theo đó, việc tham dự thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng phải tuân thủ quy định nêu trên. Việc xác định doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Chinhphu.vn