In bài viết

Xử lý kịp thời trường hợp tặng quà, nhận quà, sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định

(Chinhphu.vn) - Thanh tra Chính phủ đã có công văn đề nghị thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão.

16/01/2023 16:10

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Thanh tra Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan phối hợp thực hiện, chỉ đạo các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các nội dung có liên quan trong Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư trương ương Đảng và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường quán triệt, chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà, sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

Các Bộ, ngành, địa phương nếu phát hiện trường hợp vi phạm thì báo cáo bằng văn bản, gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 01/02/2023. Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập gửi báo cáo các trường hợp vi phạm về Bộ quản lý ngành để tổng hợp chung trong báo cáo của Bộ.