In bài viết

Xử lý trường hợp giá dự thầu 0 đồng

(Chinhphu.vn) - Trường hợp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất có đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu giải thích, làm rõ bằng văn bản về tính khả thi của đơn giá khác thường đó.

03/11/2019 07:02

Ông Ngô Nhật Thiên (Bình Phước) đang đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa. Các nhà thầu đã thỏa mãn các điều kiện của hồ sơ mời thầu, tuy nhiên, đến phần xét giá thì nhà thầu A có thư giảm giá, giá trị giảm giá bằng giá trị của đơn giá dự thầu (tức là đơn giá dự thầu là 3 tỷ đồng và thư giảm giá có giá trị giảm giá là 3 tỷ đồng. Giá dự thầu sau giảm giá bằng 0).

Ông Thiên hỏi, việc giá trị dự thầu sau giảm giá bằng 0 đồng có hợp lệ không? Theo quy định nào? Nếu nhà thầu A trúng thầu với giá là 0 đồng, thì việc ký kết hợp đồng sẽ như thế nào (bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo đảm bảo hành, ràng buộc về các mức phạt về chậm thực hiện hợp đồng,…)?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 6, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định trường hợp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất có đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu giải thích, làm rõ bằng văn bản về tính khả thi của đơn giá khác thường đó. Nếu sự giải thích của nhà thầu không đủ rõ, không có tính thuyết phục thì không chấp nhận đơn giá chào thầu đó, đồng thời coi đây là sai lệch và thực hiện hiệu chỉnh sai lệch theo quy định như đối với nội dung chào thiếu của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo quy định tại Điều 17 của Nghị định này.

Đối với trường hợp của ông Thiên, hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn