In bài viết

Yên Bái: Ban hành Kế hoạch Kiểm tra văn bản theo thẩm quyền tại thành phố Yên Bái

Thực hiện nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác kiểm tra văn bản QPPL theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL, ngày 17/11/2011, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 47/KH-STP về kiểm tra văn bản theo thẩm quyền tại thành phố Yên Bái.

17/11/2011 16:47

Mục đích kiểm tra các văn bản do HĐND, UBND thành phố Yên Bái ban hành nhằm xem xét, đánh giá và kết luận về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản theo các nội dung được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004. Phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản. Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xác định trách nhiệm của cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản trên địa bàn.

Đối tượng kiểm tra: văn bản quy phạm pháp luật: Nghị quyết của HĐND; Quyết định, Chỉ thị của UBND. Văn bản áp dụng pháp luật và các văn bản khác: Nghị quyết của HĐND; Quyết định, Chỉ thị của UBND, Công văn, Thông báo, Kế hoạch, Tờ trình, Đề án có chứa quy phạm pháp luật.

Thời điểm kiểm tra:các văn bản ban hành từ ngày 01/11/2009 đến hết ngày 20/11/2011.Thời gian tiến hành kiểm tra:02 ngày, ngày 01, 02/12/2011.

Thành phần Đoàn kiểm tra Sở Tư pháp: 03 người; Đơn vị được kiểm tra: 05 người (Thường trực HĐND, UBND, Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Tư pháp, công chức Văn thư - Lưu trữ). Thường trực HĐND, Thường trực UBND tham dự vào đầu buổi làm việc và cuối buổi làm việc trước khi kết thúc kiểm tra./.

Tô Thị Thanh Mai - Sở Tư pháp Yên Bái