In bài viết

Yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình tài chính năm 2012

(Chinhphu.vn) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu vừa ký công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước đề nghị gửi báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2012.

03/07/2013 09:32

Ảnh minh họa
Đối với các bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh, cần tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của các doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh quản lý (bao gồm cả những tập đoàn, tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền quản lý).

 Đồng thời phân tích, đánh giá đối với các doanh nghiệp được giao thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ, sản phẩm công ích; các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh; doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên có vốn Nhà nước đầu tư. Trong đó, nêu rõ những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục.

Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh thông qua Người đại diện để chỉ đạo tổng hợp, báo cáo đối với các doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Đối với các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ-con, công ty độc lập, công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, gửi báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tới bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh để tổng hợp. Riêng các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ-con báo cáo đề nghị đồng gửi về Bộ Tài chính để phục vụ công tác quản lý. Trong đó, yêu cầu nêu rõ những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh gửi báo cáo về Bộ trước ngày 10/9/2013.

Thu Nga