In bài viết

Yêu cầu năng lực khi chủ đầu tư tự quản lý dự án

(Chinhphu.vn) – Đơn vị của bà Nguyễn Thị Uyển Nhi (Quảng Bình) là chủ đầu tư hạng mục cải tạo, sửa chữa sử dụng nguồn ngân sách dưới 500 triệu đồng và muốn trực tiếp quản lý dự án này. Bà Nhi hỏi, ban quản lý của hạng mục đó cần có các điều kiện và năng lực như thế nào?

02/10/2018 06:02

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình để trực tiếp quản lý dự án thì bộ máy chuyên môn của chủ đầu tư phải đủ điều kiện năng lực như có giám đốc quản lý dự án và những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có năng lực hành nghề phù hợp với quy mô dự án.

Chinhphu.vn