In bài viết

Yêu cầu về chứng chỉ có bị coi là hạn chế nhà thầu?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp pháp luật chuyên ngành không có quy định vị trí nhân sự chủ chốt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu phải có chứng chỉ hoặc chứng nhận an toàn, hành nghề giám sát, phòng cháy chữa cháy... thì việc hồ sơ mời thầu đưa ra yêu cầu về chứng chỉ, chứng nhận là hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

12/02/2019 09:02

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty cổ phần Thương mại Thi Phan đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số vướng mắc trong quá trình lựa chọn nhà thầu như sau:

Khoản 4, Mục 2.1 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm theo Mẫu số 02 (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ) tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có quy định kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp:

“Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ hoặc nhà thầu quản lý trong vòng___năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu):

(i) số lượng hợp đồng là N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V (NxV -X) hoặc

(ii) số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ X”.

Tuy nhiên khi Công ty lập hồ sơ mời thầu và có yêu cầu về hợp đồng tương tự như sau:

Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong vòng 5 năm trở lại đây (tính từ ngày 1/1/2013 đến thời điểm đóng thầu gói thầu này) có 2 hợp đồng thi công công trình hạng mục công trình có tính chất tương tự gói thầu đang xét thuộc loại công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc giao thông có quy mô cấp III trở lên, mỗi hợp đồng có giá trị tối hiểu là 25 tỷ đồng (2x25 = 50 tỷ đồng). Hoặc số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng 2, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 25 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các hợp đồng > 50 tỷ đồng.

Công ty Thi Phan hỏi, nội dung yêu cầu như trên có làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu theo Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hay không và có đúng quy định theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 không?

Khi Công ty lập hồ sơ mời thầu, có yêu cầu nhân sự chủ chốt là chỉ huy trưởng phải có: Chứng chỉ hoặc chứng nhận về an toàn lao động còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu; chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc cầu đường bộ còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu; khả năng huy động công nhân có giấy chứng nhận nghề hoặc bậc nghề phù hợp như: Cầu đường, nghề điện, nghề nước…

Yêu cầu như trên có vi phạm và làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu không và có đúng quy định về Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các hướng dẫn về an toàn lao động trong xây dựng, năng lực hoạt động xây dựng, phòng cháy chữa cháy… không?

Trường hợp nhà thầu có cung cấp hợp đồng tương tự như sau: Theo hồ sơ mời thầu yêu cầu về hợp đồng thi công công trình hạng mục công trình có tính chất tương tự gói thầu đang xét thuộc loại công trình, hạ tầng kỹ thuật hoặc giao thông có quy mô cấp III trở lên. Nhưng khi nhà thầu tham gia có cung cấp là hợp đồng thi công xây dựng hạng mục cầu và đường giao thông có giá trị hợp đồng là 9.788.281.600 đồng (trong đó có giá trị thi công phần đường giao thông là 5.621.976.708 đồng).

Khi tổ chuyên gia xem xét và đánh giá chỉ tính giá trị hợp đồng tương tự đạt theo hồ sơ mời thầu là hạng mục phần đường giao thông không tính giá trị hạng mục phần cầu. Công ty Thi Phan hỏi, tổ chuyên gia đánh giá về tính chất tương tự của hợp đồng như vậy có đúng theo quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu một giai đoạn, hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, đối với tiêu chí đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn N hợp đồng tương tự với mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V (N x V = X) hoặc số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V và tổng giá trị tất cả các hợp đồng > X.

Hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm:

- Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với các công việc đặc thù, có thể chỉ yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu;

- Tương tự về quy mô công việc: Có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét. Theo đó, việc quy định tiêu chí đánh giá về giá trị, tính chất của hợp đồng tương tự được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Theo hướng dẫn tại Mục 2.2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu một giai đoạn, hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà bên mời thầu quy định yêu cầu về nhân sự chủ chốt như chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm kỹ thuật thi công, chủ nhiệm thiết kế bản vẽ thi công, đội trưởng thi công, giám sát kỹ thuật, chất lượng... và số năm kinh nghiệm tối thiểu của nhân sự chủ chốt đó cho phù hợp.

Theo đó, trường hợp pháp luật chuyên ngành không có quy định vị trí nhân sự chủ chốt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu phải có chứng chỉ hoặc chứng nhận an toàn, hành nghề giám sát, phòng cháy chữa cháy... thì việc hồ sơ mời thầu đưa ra yêu cầu về chứng chỉ, chứng nhận nói trên là hạn chế sự tham gia của nhà thầu, không phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra, việc đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc trách nhiệm của bên mời thầu, tổ chuyên gia và căn cứ nội dung đã ghi trong hồ sơ mời thầu.

Chinhphu.vn