In bài viết

Yêu cầu về doanh thu có bị coi là hạn chế dự thầu?

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Khánh Linh (Quảng Nam) hỏi: Mẫu hồ sơ mời thầu gói dịch vụ tư vấn không có yêu cầu về doanh thu, nhưng khi lập hồ sơ mời thầu một số đơn vị đưa yêu cầu về doanh thu, như vậy có xem là hạn chế sự tham gia của nhà thầu không? Trường hợp vẫn yêu cầu về doanh thu thì theo hạn mức nào là hợp lý?

11/08/2016 09:02

Bà Linh cũng muốn biết, nếu yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (trong 3 năm gần nhất) lớn hơn hoặc bằng 3 lần giá trị gói thầu (thời gian dịch vụ tư vấn cho gói thầu là trong 2 năm) thì yêu cầu như vậy có hợp lý không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Việc quy định tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 34 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015.

Theo đó, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu được đánh giá qua các tiêu chí như nhà thầu đã thực hiện hợp đồng tương tự với gói thầu đang xét; đã thực hiện gói thầu có điều kiện địa lý tương tự; uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó; các yếu tố khác (nếu có).

Như vậy, việc hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu có doanh thu bình quân hàng năm (trong 3 năm gần nhất) lớn hơn hoặc bằng 3 lần giá trị gói thầu đang xét có thể làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu.

Chinhphu.vn