In bài viết

Yêu cầu về hợp đồng tương tự trong đấu thầu thuốc

(Chinhphu.vn) – Khi tham gia đấu thầu thuốc tại một số cơ sở y tế công lập, công ty ông Tạ Ngọc Lẫm (Hà Nội) cung cấp hợp đồng tương tự với các công ty bán buôn thuốc khác, có đầy đủ hợp đồng, nghiệm thu, hóa đơn để chứng minh giá trị thực hiện đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

19/02/2021 14:02

Ông Lẫm hỏi, các hợp đồng này có đáp ứng yêu cầu tiêu chí về hợp đồng tương tự hay không? Việc cơ sở y tế yêu cầu bắt buộc phải cung cấp hợp đồng tương tự với các cơ sở y tế khác mà không chấp nhận hợp đồng tương tự cung cấp thuốc đã thực hiện với các cơ sở kinh doanh thuốc (doanh nghiệp bán buôn thuốc) đáp ứng yêu cầu thì có đúng theo quy định của Thông tư số 15/2019/TT-BYT không?.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Tại Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT của mẫu Hồ sơ mời thầu tại Phụ lục 7 và Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập quy định:

“(7) Hợp đồng cung cấp thuốc tương tự:

- Nhà thầu được quyền cung cấp các hợp đồng cung cấp thuốc hoặc hóa đơn bán hàng kèm theo danh mục thuốc đã cung cấp cho các cơ sở khám chữa bệnh hoặc các cơ sở kinh doanh thuốc để chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc tương tự về quy mô với phần trong gói thầu mà nhà thầu tham dự.

Lưu ý: Không bắt buộc nhà thầu chỉ được chứng minh bằng các hợp đồng cung cấp thuốc cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Mặt hàng thuốc tại hợp đồng tương tự không bắt buộc là mặt hàng thuốc dự thầu”.

Do vậy, theo nội dung kiến nghị của ông, việc cơ sở y tế công lập yêu cầu bắt buộc phải cung cấp hợp đồng tương tự với các cơ sở y tế khác mà không chấp nhận hợp đồng tương tự cung cấp thuốc đã thực hiện với các cơ sở kinh doanh thuốc là không phù hợp theo quy định của Thông tư  số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế.

Chinhphu.vn