In bài viết

Yêu cầu về kinh nghiệm đối với nhà thầu nhỏ

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Tấn Hùng (tỉnh An Giang) hỏi: Để có nhiều nhà thầu nhỏ và siêu nhỏ mới thành lập tham gia một số gói thầu cải tạo, sửa chữa, thì hồ sơ mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính, doanh thu bình quân, hợp đồng tương tự trong 2 năm trở lại đây được không?

12/04/2017 10:02

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, hồ sơ mời thầu phải bao gồm tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu khi tham dự thầu phải đáp ứng yêu cầu về tài chính, kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp theo số năm quy định trong hồ sơ mời thầu, thông thường là từ 3 đến 5 năm trước năm có thời điểm đóng thầu.

Đối với câu hỏi của ông Hùng, việc lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn