Hội nghị Trung ương 7 khóa XII   |    Thi đua yêu nước, làm theo lời Bác   |    Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống   |    Phát quang 'rừng' thủ tục

Hình ảnh - Phóng sự ảnh

Xem thêm