(Chinhphu.vn) - Trong năm 2016, để thực hiện lộ trình tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT, ngành y tế TP. Hà Nội sẽ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân trên địa bàn, đặc biệt là người tham gia BHYT theo qui định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội Lưu Thị Liên, để đạt được mục tiêu trên, y tế Hà Nội sẽ xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cũng như đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời tiếp tục xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch tăng cường quản lý chất lượng bệnh viện năm 2016 theo tiêu chí của Bộ Y tế. Điều quan trọng là cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và chính sách thực hiện Luật BHYT thông qua các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp Đảng, lãnh đạo đơn vị và các cán bộ công chức, viên chức, người lao động; người bệnh và người dân về ý nghĩa quan trọng của BHYT, quyền và nghĩa vụ của mỗi người dân tham gia, thực hiện chính sách BHYT.

Bên cạnh đó, cần xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập năm 2016, tập trung cải cách khoa khám bệnh, khoa Hồi sức cấp cứu tại các đơn vị. Thực hiện nghiêm túc Qui chế bệnh viện, đồng bộ việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT và cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, bảo đảm sự hài lòng của người bệnh.

Ngoài ra, phải đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư tiêu hao cho người bệnh nội trú, không để người bệnh phải mua bên ngoài. Tổ chức quản lý tốt việc khám, chữa bệnh BHYT, thực hiện minh bạch, công khai, không để xảy ra tình trạng trục lợi BHYT, lạm dụng kỹ thuật và thuốc chữa bệnh. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp để kiểm soát việc thực hiện các qui trình chuyên môn, kỹ thuật, chống lạm dụng thuốc, kỹ thuật, xét nghiệm, sử dụng kỹ thuật của các máy, trang thiết bị xã hội hóa trong quá trình khám, chữa bệnh. Đảm bảo quyền lợi của người bệnh và đảm bảo cân đối quĩ BHYT trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện thí điểm phương thức thanh toán chi trả trọn gói tại một số bệnh viện và thực hiện ký hợp đồng theo định suất với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong khám, chữa bệnh BHYT và thực hiện lộ trình chuyển đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu về y tế cơ sở trên địa bàn thành phố.

Ngoài các giải pháp trên, bà Lưu Thị Liên cũng cho rằng, phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa trong qui trình tiếp nhận, khám bệnh, quản lý người nằm viện, quản lý hồ sơ bệnh án, tiến tới áp dụng bệnh án điện tử. Đồng thời phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác thực hiện chính sách BHYT và việc thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT của các đơn vị. Giải quyết kịp thời, không để tồn đọng các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc giải quyết chế độ BHXH của người bệnh BHYT. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các qui định Luật BHYT và gian lận trong sử dụng thẻ BHYT.

Tú Mai