(Chinhphu.vn) - Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa có văn bản gửi Ủy ban Bầu cử các địa phương, đề nghị khẩn trương tiếp tục tổ chức triển khai các công việc theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Theo đó, Ủy ban Bầu cử tiếp nhận và hoàn thành việc xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (các địa phương không phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm thì việc xem xét, giải quyết khiếu nại hoàn thành chậm nhất vào ngày 25/6).

Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu HĐND, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu HĐND, Ủy ban Bầu cử ở từng cấp ban hành Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 ở cấp mình chậm nhất là 35 ngày kể từ ngày bầu cử để bảo đảm thời hạn triệu tập kỳ họp thứ nhất của HĐND.

Cùng với việc ban hành Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND, Ủy ban Bầu cử tiến hành việc cấp “Giấy chứng nhận đại biểu HĐND” cho những người trúng cử.

Văn Ba