Trang chủ » Bộ Tài nguyên Môi trường

Gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

01:19, 06/05/2012

/content/download/295588/7742334/file/UBND Gia han giay phep CTKTTVCD-1.doc /content/download/315651/8196406/file/TNMT bao cao Tinh hinh hoat dong chuyen dung /content/download/294044/7706709/file/TNMT gia han dieu chinh chuyen dung.doc

Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

01:19, 06/05/2012

/content/download/43828/1187578/file/UBND Dieu chinh noi dung giay phep CTKTTVCD-1.doc /content/download/315605/8195352/file/TNMT Bao cao hoat dong chuyen dung.doc /content/download/294015/7706336/file/TNMT gia han dieu chinh chuyen dung.doc

Cấp giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

01:19, 06/05/2012

/content/download/315071/8181090/file/Du bao Cap phep-1.doc /content/download/294075/7707311/file/Du bao cap phep.doc

Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

01:19, 06/05/2012

/content/download/43822/1187459/file/UBND Cap lai giay phep CTKTTVCD-1.doc /content/download/46777/1270905/file/UBND Cap lai giay phep CTKTTVCD-1.doc

Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

01:19, 06/05/2012

/content/download/293926/7704753/file/UBND Cap giay phep CTKTTVCD-1.doc /content/download/293915/7704439/file/TNMT cap phep chuyen dung.doc

Gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

01:19, 06/05/2012

/content/download/314953/8178138/file/BTNMT Gia han GP CTKTTV-1.doc /content/download/315484/8192120/file/TNMT Bao cao hoat dong chuyen dung.doc /content/download/293786/7702490/file/TNMT gia han dieu chinh chuyen dung.doc

Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

01:19, 06/05/2012

/content/download/314839/8175322/file/BTNMT Dieu chinh noi dung GP CTKTTV-1.doc /content/download/315474/8191810/file/TNMT Bao cao hoat dong chuyen dung.doc /content/download/293844/7703319/file/TNMT gia han dieu chinh chuyen dung.doc

Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

01:19, 06/05/2012

/content/download/43793/1186723/file/BTNMT Cap lai GP cong trinh KTTV_1.doc /content/download/46750/1270413/file/BTNMT cap l?i CTKTTV.doc

Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

01:19, 06/05/2012

/content/download/314670/8171029/file/BTNMT Cap GP cong trinh KTTV-1.doc /content/download/315413/8190120/file/TNMT Bao cao hoat dong chuyen dung.doc /content/download/293604/7698928/file/TNMT cap phep chuyen dung.doc

Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

19:51, 23/02/2012

/content/download/40987/1107854/file/Bo_1.Capgiayphep.doc /content/download/191062/5083371/file/QD05_Mau4.doc /content/download/41644/1128688/file/QD05_Mau3.doc