(Chinhphu.vn) - Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư, xây dựng, hỗ trợ người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện - là những chính sách bắt đầu có hiệu lực từ tháng 2/2016.
Nghị định quy định cụ thể về nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bắt đầu có hiệu lực. Ảnh minh họa
Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư, xây dựng


Nghị định 119/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bắt đầu có hiệu lực từ 10/2/2016.

Theo đó, Nghị định quy định cụ thể về nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; trách nhiệm tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Điều kiện triển khai bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; số tiền bảo hiểm tối thiểu, nguyên tắc xác định mức phí bảo hiểm; quản lý Nhà nước về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng...

Hỗ trợ người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện có hiệu lực từ 15/2/2016 (trừ quy định tại Khoản 2, Điều 17 Nghị định này).

Theo đó, nghị định quy định cụ thể về chế độ hưu trí, chế độ tử tuất, quỹ bảo hiểm xã hội, phương thức đóng, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thay đổi phương thức đóng, mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thời điểm đóng, thủ tục đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thủ tục hưởng hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, điều khoản chuyển tiếp...
Nhật Nam