(Chinhphu.vn) - Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là một trong những khâu đột phá của TP Hà Nội năm 2013.
Trước tháng 9/2013, các cơ quan, đơn vị của Thành phố sẽ hoàn thành việc xây dựng kế hoạch kiểm tra CCHC.

Năm 2013, nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, thành phố sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng ISO 9001:9008 trong giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương và ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ.

Cụ thể, đối với tất cả các cơ quan, đơn vị của thành phố, trong xây dựng, triển khai kế hoạch CCHC cần xác định cụ thể nội dung công việc, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại yếu kém trong công tác CCHC.

Các cơ quan, đơn vị cũng xây dựng Kế hoạch kiểm tra CCHC, tổ chức các cuộc kiểm tra CCHC theo định kỳ hoặc đột xuất, chú trọng kiểm tra việc tổ chức thực hiện CCHC, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao và việc thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Trong quý I/2013, các quận, huyện, thị xã sẽ tổ chức đánh giá các xã, phường, thị trấn được các quận, huyện, thị xã lựa chọn để chỉ đạo điểm trong tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, từ đó nhân rộng những nội dung làm tốt ra tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quận, huyện, thị xã.

Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát và phân định rõ chức năng để giải quyết sự chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn giữa Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải. Sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ được giao (Ban Chỉnh trang đô thị; Ban quản lý dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội; Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình thể thao kỷ niệm 1000 năm Thăng Long; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình văn hóa kỷ niệm 1000 năm Thăng Long).

Trước tháng 9/2013, các cơ quan, đơn vị của thành phố sẽ hoàn thành việc xây dựng kế hoạch kiểm tra CCHC. Tổ chức các cuộc kiểm tra CCHC theo định kỳ hoặc đột xuất, chú trọng kiểm tra việc tổ chức thực hiện CCHC, trách nhiệm của người đứng đầu, CBCCVC thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao và việc thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Gia Huy