(Chinhphu.vn) - Trong năm 2013, TP Đà Nẵng sẽ triển khai đánh giá kết quả làm việc của toàn bộ hệ thống công chức từ cấp lãnh đạo gồm từ Chủ tịch UBND quận, huyện đến giám đốc các sở, ban ngành đến công chức cấp phường, xã.

Làm CMND một cửa tại Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Nhã Uyên

Theo đó đối với cấp trưởng đơn vị hành chính (Chủ tịch UBND quận, huyện, Giám đốc các sở, ban ngành) sẽ được đánh giá trên 3 tiêu chí: các nhiệm vụ đạt được, năng lực, kỹ năng lãnh đạo và điều hành (chiếm 70% số điểm); chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước (10% số điểm) và tinh thần trách nhiệm, thái độ với công việc, tổ chức và công dân (20%).

Đối với công chức cấp phường, xã đánh giá cũng trên 3 tiêu chí: Kết quả thực hiện công việc (60% số điểm); chấp hành nội quy, quy chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước (10%); thái độ, trách nhiệm đối với công việc, tổ chức, công dân, đồng nghiệp và cơ quan, đơn vị (30% số điểm).

Thời gian đánh giá cấp trưởng đơn vị là 1 năm/lần, cấp phường xã được tổ chức định kỳ theo tháng, quý và năm.

Tất cả mọi đánh giá của cán bộ, công chức (CBCC) thông qua phần mềm để đảm bảo tình công bằng, tập trung dân chủ.

Kết quả đánh giá là căn cứ để TP quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức.

Nhã Uyên