(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế vừa ký quyết định phê duyệt Danh sách Ủy viên Ban Chỉ đạo này.

Theo đó, có 8 Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế gồm: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh; Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Văn Hiếu; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, Ban Chỉ đạo này có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra các định hướng, chiến lược, các giải pháp lớn liên quan đến hội nhập quốc tế; đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về hội nhập quốc tế cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo quốc gia giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, triển khai các chủ trương, chính sách lớn về hội nhập quốc tế; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến hội nhập quốc tế; giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phối hợp, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong việc triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách về hội nhập quốc tế.

Ban Chỉ đạo quốc gia cũng có nhiệm vụ tổng hợp và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai các nhiệm vụ hội nhập quốc tế; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ phân công.

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh.

Ban chỉ đạo quốc gia có 4 Ủy viên thường trực gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hoàng Diên