(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ra Nghị quyết bãi bỏ một số điều của Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 9/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự.
Cụ thể, Chính phủ đã quyết nghị bãi bỏ Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 của Nghị định trên. Các điều này quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức, cán bộ của Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

Liên quan đến cơ quan quản lý thi hành án dân sự, tại Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Nghị định 22/2013/NĐ-CP cũng nêu rõ, Tổng cục Thi hành án dân sự tiếp tục thực hiện các quy định pháp luật hiện hành cho đến khi có quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị này.

Nghị quyết bãi bỏ có hiệu lực từ ngày 15/12/2014.

Phương Nhi