(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Hưng Yên quyết định chuyển mục đích sử dụng 137,6 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, giám sát UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức triển khai cụ thể các nội dung được kiến nghị tại công văn số 1826/BXD-PTĐT ngày 2/8/2019 để đẩy mạnh tỷ lệ đô thị hóa của địa phương theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ đất, không lãng phí, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tuệ Văn