(Chinhphu.vn) - Theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, chuyển quyền, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp đối với đất không thuộc trường hợp được chuyển quyền, cho thuê, thế chấp theo quy định của Luật đất đai sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Cụ thể, trường hợp chuyển đổi, thế chấp đối với đất được Nhà nước giao đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất (trừ trường hợp đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân), Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm, Nhà nước giao đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền hoặc cho thuê đất trả tiền một lần mà chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc tiền đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì hình thức và mức xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 1-2 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,05 héc ta; phạt tiền từ 2-5 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta; phạt tiền từ 5-10 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta; phạt tiền từ 10-20 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta; phạt tiền từ 20-50 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 héc ta trở lên.

(1) Trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đối với đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất hoặc Nhà nước công nhận quyền sử dụng theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất (trừ trường hợp đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân) hoặc Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm hoặc Nhà nước giao có thu tiền, cho thuê trả tiền một lần mà chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc tiền đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất không đúng đối tượng tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 2-5 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,05 héc ta; phạt tiền từ 5-7 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta; phạt tiền từ 7-15 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta; phạt tiền từ 15-20 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta; phạt tiền từ 20-50 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 01 héc ta trở lên.

(2) Trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, Nhà nước công nhận theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất (trừ trường hợp đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân), Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm, Nhà nước giao có thu tiền hoặc cho thuê trả tiền một lần mà chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc tiền đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất không đúng đối tượng quy định tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 3-7 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,05 héc ta; phạt tiền từ 7-10 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta; phạt tiền từ 10-20 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta; phạt tiền từ 20-30 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta; phạt tiền từ 30-100 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 héc ta trở lên.

 (3) Đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và tiền thuê đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước mà thực hiện chuyển nhượng, cho thuê lại đất, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 héc ta; phạt tiền từ 10-20 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta; phạt tiền từ 20-50 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta; phạt tiền từ 50-100 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 héc ta trở lên.

Trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, cho thuê, cho thuê lại đối với đất không thuộc trường hợp được chuyển quyền, cho thuê, cho thuê lại theo quy định của pháp luật đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt đối với trường hợp tương ứng quy định tại (1), (2), (3) nêu trên.

Chí Kiên