(Chinhphu.vn) - Đại học quốc gia được chủ động mở ngành, chuyên ngành đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo Danh mục đào tạo Nhà nước. Bên cạnh đó, Giám đốc Đại học quốc gia được quyết định mở thí điểm các ngành và chuyên ngành đào tạo chưa có trong Danh mục.

Đại học Quốc gia Hà Nội

Đây là một trong những nội dung tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 26/2014/QĐ-TTg.

Phát triển thành đại học có uy tín trên thế giới

Theo Quy chế này, Đại học quốc gia là cơ sở giáo dục đại học có các đơn vị thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp, đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; có cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, trong đó tập trung vào lĩnh vực khoa học, công nghệ cao và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội mũi nhọn.

Đại học quốc gia phải có chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học tiên tiến; có đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trình độ cao; có đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp và đồng bộ; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, giữa các ngành khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, giữa khoa học và công nghệ để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài khoa học, công nghệ; định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu ngang tầm với các đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Cơ cấu tổ chức của Đại học quốc gia gồm: 1- Hội đồng Đại học quốc gia; 2- Giám đốc, Phó Giám đốc; 3-Văn phòng và các ban chức năng được tổ chức theo nguyên tắc tinh, gọn, hiệu quả; 4- Các trường đại học thành viên; các viện nghiên cứu khoa học thành viên (đơn vị thành viên); 5- Các khoa trực thuộc; các trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ; phân hiệu (nếu có); các tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bệnh viện, nhà xuất bản, tạp chí khoa học (đơn vị trực thuộc); 6- Hội đồng khoa học và đào tạo; một số hội đồng tư vấn khác.

Chủ động mở ngành trong Danh mục đào tạo Nhà nước

Cũng theo Quy chế, Đại học quốc gia được chủ động mở ngành, chuyên ngành đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo Danh mục các ngành, chuyên ngành đào tạo của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Danh mục đào tạo Nhà nước). Giám đốc Đại học quốc gia quyết định mở ngành, chuyên ngành đào tạo theo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, Giám đốc Đại học quốc gia được quyết định mở thí điểm các ngành và chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ chưa có trong Danh mục đào tạo Nhà nước theo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành, chuyên ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo dõi, kiểm tra. Sau thời gian thí điểm 2 khóa học (tính đến khi tốt nghiệp), Đại học quốc gia báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và kiến nghị bổ sung vào Danh mục Đào tạo Nhà nước.

Đồng thời, giám đốc Đại học quốc gia có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch phát triển ngành, chuyên ngành đào tạo trong phạm vi toàn Đại học quốc gia; quyết định các khối kiến thức, các môn học chung trong chương trình đào tạo của Đại học quốc gia.

Tự quyết phương thức tuyển sinh

Quyết định cũng quy định Đại học quốc gia được tự quyết định về phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh trong Đại học quốc gia.

Ngoài ra, Đại học quốc gia được quyền tự chủ cao trong các hoạt động về tài chính; là đơn vị dự toán cấp I...

Phương Nhi