(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội và quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng làm Chủ tịch Hội đồng.

Thành viên Hội đồng là đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Công an; Quốc phòng; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; đại diện một số tổ chức chính trị - xã hội và chuyên gia về quy hoạch do Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định mời.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập các quy hoạch sau: Quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi nhiệm vụ lập các quy hoạch nêu trên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chí Kiên