(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông
Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tấn; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở và hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia; quản lý Nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 36/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Ngoài ra, về báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn), Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới báo chí trong cả nước, văn phòng đại diện cơ quan thường trú ở nước ngoài của các cơ quan báo chí Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức giao ban báo chí, quản lý thông tin của báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí; tổ chức thực hiện quy chế người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; quản lý các dịch vụ phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật

Về bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch, dự án, đề án, chương trình về bưu chính; cơ chế, chính sách về hoạt động bưu chính; danh mục dịch vụ bưu chính công ích và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp được chỉ định thực hiện cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, quy định và quản lý về mạng bưu chính công cộng; việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích; quy định và quản lý chất lượng, giá cước dịch vụ bưu chính...

Về viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra thực hiện quy hoạch về phát triển viễn thông và Internet; cơ chế, chính sách phát triển viễn thông và Internet; quản lý thị trường viễn thông và tổ chức thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Bộ Thông tin và Truyền thông còn có nhiệm vụ ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch, quy định quản lý kho số và tên miền, địa chỉ Internet; các quyết định phân bổ, thu hồi kho số và tên miền, địa chỉ Internet; ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý giá, cước các dịch vụ viễn thông và Intemet; bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ viễn thông và Internet...

Bộ Thông tin và Truyền thông có 29 đơn vị trực thuộc

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Thông tin và Truyền thông có 29 đơn vị gồm: 1- Vụ Bưu chính; 2- Vụ Công nghệ thông tin; 3- Vụ Khoa học và Công nghệ; 4- Vụ Kế hoạch-Tài chính; 5- Vụ Quản lý doanh nghiệp; 6- Vụ Hợp tác quốc tế; 7- Vụ Pháp chế; 8- Vụ Thi đua-Khen thưởng; 9- Vụ Tổ chức cán bộ; 10- Vụ Thông tin cơ sở; 11- Thanh tra Bộ; 12- Văn phòng Bộ; 13- Cục Viễn thông; 14- Cục Tần số vô tuyến điện; 15- Cục An toàn thông tin; 16- Cục Tin học hóa; 17- Cục Báo chí; 18- Cục Xuất bản, In và Phát hành; 19- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; 20- Cục Thông tin đối ngoại; 21- Cục Bưu điện Trung ương; 22- Cục Công tác phía Nam; 23- Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông; 24- Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông; 25- Báo Bưu điện Việt Nam; 26- Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC; 27- Trung tâm Thông tin; 28- Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế; 29- Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 2/12/2013.

Hoàng Diên