(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1717/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 về việc thành lập Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Viện Trần Nhân Tông có chức năng, nhiệm vụ chính là nghiên cứu các di sản, giá trị văn hóa và sự nghiệp của Trần Nhân Tông, giá trị văn hóa, tư tưởng thời nhà Trần và các vấn đề liên quan; tư vấn chính sách về phát triển, bảo tồn và phát huy di sản, giá trị văn hóa Trần Nhân Tông và văn hóa truyền thống của dân tộc; thực hiện hoạt động đào tạo về các chuyên ngành có liên quan theo quy định hiện hành.

Viện Trần Nhân Tông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Viện Trần Nhân Tông được tổ chức và hoạt động theo các quy định về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; việc thành lập Viện Trần Nhân Tông gắn với tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế hiện có của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo của Viện Trần Nhân Tông theo quy định pháp luật hiện hành.

Đức vua Trần Nhân Tông (1258 - 1308) được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh, nhân cách nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông có công lãnh đạo mở mang bờ cõi đất nước, trấn an, dẹp loạn, định hình và củng cố, ổn định cương vực lãnh thổ đối với nhiều vùng, trong đó có vùng Tây Bắc Việt Nam.

Ông còn có công lãnh đạo cuộc kháng chiến oanh liệt đánh thắng quân Nguyên - Mông lần thứ 2 và lần thứ 3, góp phần quyết định làm thay đổi cục diện thế giới lúc bấy giờ. Có công sáng lập, phát triển Thiền phái Trúc Lâm trong đạo Phật ở Việt Nam, vì vậy, ông là người duy nhất được người dân tôn kính gọi là Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Nhân dân ta lập đền thờ, tượng đài và đặt tên đường phố mang tên ông ở nhiều nơi.

Thanh Quang