(Chinhphu.vn) – Hội Nông dân Việt Nam phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Trung ương, trực tiếp là đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương, sự tham mưu kịp thời của Ban Thuờng vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, sự phối hợp của các Bộ, ngành Trung ương, các cấp chính quyền với Hội Nông dân Việt Nam các cấp có hiệu quả làm cho những nội dung cơ bản của Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả rất tích cực, góp phần mang đến thành công vượt bậc của Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới khó khăn hơn, ở mức cao hơn. Với quan điểm xuyên suốt: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược lâu dài và là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW và Kết luận số 54-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thủ tướng yêu cầu Hội Nông dân Việt Nam cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, phối hợp với các Bộ, Ban, ngành, cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn nữa Kết luận số 61-KL/TW ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội Nông dân Việt Nam cần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của giai cấp nông dân trong giai đoạn mới.

Tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn lực mà Đảng và Nhà nước đã giao cho Hội, nhất là việc khai thác Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh; đồng thời cần huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân và các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài để giúp cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Trí thức hóa nông dân

Đồng thời, Hội Nông dân tiếp tục phát động và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ cho nông dân Việt Nam để tiếp tục thực hiện chủ trương “Trí thức hóa nông dân” xây dựng một giai cấp nông dân Việt Nam tự cường, sáng tạo trong giai đoạn mới, một lớp nông dân mới trung thành với Tổ quốc, có kiến thức về khoa học công nghệ, nắm chắc kinh tế số, đổi mới tư duy, cách làm vươn lên mạnh mẽ, có khát vọng để xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng, để người nông dân Việt Nam trong thời đại mới không chỉ là lực lượng mạnh về kinh tế mà còn là lực lượng mạnh về chính trị, văn hóa, xã hội, thực sự là trụ đỡ của xã hội chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp Hội cần chú trọng, làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội để kịp thời kiến nghị, đề xuất, bổ sung, sửa đổi những điểm chưa hợp lý, chồng chéo về cơ chế, chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, nông dân.

Vũ Phương Nhi