Trang chủ » Chính sách mới

15:42, 30/11/2021

Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh được miễn, giảm tiền...

Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách đối với doanh nghiệp quốc phòng an ninh và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Điều 16 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Đề xuất chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học

15:53, 09/11/2021

Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học nhằm giúp người học có kiến thức cơ bản của hệ thống pháp luật về giáo dục và giáo dục nghề nghiệp; kiến thức chuyên môn, các kỹ...

Sở Ngoại vụ thực hiện 24 nhiệm vụ, quyền hạn

15:41, 09/11/2021

Đây là quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BNG do Bộ Ngoại giao mới ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND...

Tạo thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động chăn nuôi

10:16, 09/11/2021

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

Xây dựng trường mầm non an toàn, phòng chống tai nạn thương tích

19:05, 08/11/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo...

Đề xuất sửa đổi quy định về phát hành trái phiếu Chính phủ

19:04, 08/11/2021

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết...

Giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

19:03, 08/11/2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước...

Nâng cao năng lực thanh tra ngành LĐTBXH

13:52, 08/11/2021

Thanh tra ngành LĐTBXH được nâng cao toàn diện về năng lực nhằm đạt hiệu quả hơn nữa trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ...

Liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài phải bảo đảm chất lượng

16:34, 05/11/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước...

Đề xuất mức chi bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế

16:33, 05/11/2021

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước...

Giám sát của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán

16:05, 04/11/2021

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với hoạt động trong...