(Chinhphu.vn) - Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 7/2014, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 19 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 14 Nghị định của Chính phủ và 5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Ảnh minh họa

Trong đó, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 1/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

Nghị định quy định cụ thể về nguyên tắc khen thưởng và tiêu chuẩn, đối tượng được trao tặng đối với các danh hiệu: Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”; Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”; “Huân chương Sao vàng” tặng cho tập thể; “Huân chương Hồ Chí Minh” tặng cho tập thể; “Huân chương Độc lập” hạng nhất;...

* Nghị định số 66/2014/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai được Chính phủ ban hành ngày 4/7/2014.

Nghị định quy định cụ thể về cơ quan có trách nhiệm truyền tin; tần suất, thời lượng phát tin chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; mạng lưới thông tin, trang thiết bị phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; cấp độ rủi ro; phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4 và tình trạng khẩn cấp; huy động, quyên góp và phân bố nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai;...

* Ngày 7/7/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản áp dụng đối với: Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động thủy sản; tổ chức, cá nhân (chủ tàu) đặt hàng đóng mới tàu, nâng cấp tàu (thay máy mới; gia cố bọc vỏ thép; bọc vỏ vật liệu mới; mua ngư lưới cụ, trang thiết bị hàng hải; trang thiết bị bảo quản hải sản, bốc xếp hàng hóa) phục vụ hoạt động khai thác hải sản; tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động thủy sản.

Nghị định quy định về một số chính sách phát triển thủy sản, cụ thể về: Chính sách đầu tư, chính sách tín dụng, chính sách bảo hiểm, chính sách ưu đãi thuế, một số chính sách khác; quy định về nguồn vốn và cơ chế thực hiện chính sách, trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định.

* Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 của Chính phủ về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của của các quy định hiện hành đối với hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phát sinh trong bối cảnh các doanh nghiệp nhà nước phải chuyển đổi sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Doanh nghiệp nhà nước hết hiệu lực; tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, hoàn thiện cho các tập đoàn kinh tế, tổng công ty hoạt động, đồng thời tăng cường việc quản lý, giám sát của chủ sở hữu đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Nghị định gồm 5 chương, 41 điều quy định về việc: thành lập, tổ chức lại, chấm dứt hoạt động dưới hình thức tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước (tập đoàn kinh tế, tổng công ty); tổ chức, hoạt động, quản lý, điều hành trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty; quản lý, giám sát của chủ sở hữu nhà nước đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

Nghị định quy định cụ thể về: tên và đăng ký kinh doanh, tổ chức Đảng và tổ chức chính trị - xã hội trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty; áp dụng pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế.

Đồng thời, Nghị định cũng quy định về việc thành lập, tổ chức lại, chấm dứt hoạt động dưới hình thức tập đoàn kinh tế, tổng công ty; quản lý, điều hành của tập đoàn kinh tế, tổng công ty; chức năng, quyền, nghĩa vụ, tổ chức quản lý công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty mẹ là doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; quan hệ giữa công ty mẹ và các doanh nghiệp tham gia tập đoàn kinh tế, tổng công ty; quản lý, giám sát đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

* Theo Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, đối với mỗi hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, tổ chức cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính gồm: cảnh cáo và phạt tiền; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về cạnh tranh còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung: thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật về cạnh tranh bao gồm cả tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm và còn có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả.

Mức tiền phạt tối đa đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh, hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh khác là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.

* Ngày 28/7/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định quy định cụ thể về: người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động Việt Nam; trình tự, thủ tục tuyển người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; trách nhiệm của người lao động Việt Nam khi làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nước ngoài khi sử dụng người lao động Việt Nam;...

* Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ quy định cụ thể nguyên tắc đặt tên và xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ; thẩm quyền xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ; kinh phí bảo đảm hoạt động xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ; điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ và quyền lợi, trách nhiệm của tác giả công trình được tặng giải thưởng; điều kiện xét tặng, cơ sở xây dựng tiêu chuẩn xét tặng, tổ chức xét tặng giải thưởng, quyền lợi, trách nhiệm của tác giả được tặng giải thưởng; đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân không cư trú, không hoạt động tại Việt Nam và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giải thưởng về khoa học và công nghệ.

* Ngày 31/7/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Nghị định quy định cụ thể về phòng cháy; chữa cháy; tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy; phương tiện phòng cháy và chữa cháy; kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy; đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy và trách nhiệm thi hành Nghị định.

* Theo Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật, học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật công lập được giảm 70% học phí; học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật ngoài công lập được giảm mức học phí không vượt quá mức quy định của các ngành đào tạo tương ứng trong các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật công lập.

Quyết định đã quy định cụ thể về chế độ bồi dưỡng nghề, theo đó, học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật công lập được hưởng chế độ bồi dưỡng nghề với mức bằng 40% suất học bổng khuyến khích toàn phần/tháng; học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật ngoài công lập được hưởng chế độ bồi dưỡng nghề không vượt quá mức quy định của các ngành đào tạo tương ứng trong các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật công lập.

Quyết định cũng quy định học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật công lập được trang bị trang phục học tập và cấp một năm 1 lần, cụ thể: hai bộ quần áo tập; bốn đôi giày vải; bảy đôi tất.

*  Tại Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo dõi, báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương thực hiện; tạo cơ sở pháp lý để triển khai, thực hiện thống nhất đến tất cả các Bộ, cơ quan, địa phương; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về công tác này hiện nay; góp phần cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được thực hiện hiệu quả và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống hành chính.

Hoàng Diên