(Chinhphu.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay, 15/12, Bộ Tài chính vừa có văn bản số 17068/BTC-QLCS hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Ảnh minh họa

Thứ nhất, các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội: Tạm dừng mua sắm trang bị mới xe ô tô, điều hoà nhiệt độ và thiết bị văn phòng. Trong đó, thiết bị văn phòng bao gồm trang thiết bị và phương tiện làm việc theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Đối với trường hợp mua sắm thiết bị văn phòng có giá trị dưới 100 triệu đồng (tính cho một gói mua sắm của một đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước) thực hiện theo hướng dẫn tại tiết b điểm 2 Công văn số 14355/BTC-QLCS ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính.

Thứ hai, việc mua sắm xe ô tô, phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng; trang thiết bị của Dự án có vốn ODA, Dự án đầu tư xây dựng cơ bản: Thực hiện theo quy định tại điểm 1, điểm 3, điểm 4 Công văn số 6817/VPCP-KTTH ngày 28/9/2011 của Văn phòng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 14355/BTC-QLCS ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính.

Thứ ba, đối với việc mua sắm tài sản không thuộc phạm vi quy định tại trường hợp thứ nhất, các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện mua sắm tài sản phục vụ hoạt động, bảo đảm tiết kiệm, có hiệu quả và trong phạm vi dự toán ngân sách được giao năm 2011.

Thùy Trang